NỘI DUNG

27/06/2017 10:42:27 SA

KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2017

   UBND TỈNH THÁI NGUYÊN                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN QUẢN LÝ KHU DU LỊCH            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

     VÙNG HỒ NÚI CỐC
       
Số: 137/KH-BQL                      Thái Nguyên, ngày 15 tháng 6 năm 2017


KẾ HOẠCH

TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2017

Căn cứ Luật Viên chức năm 2010;
Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Thông tư số 15/2012/T T-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ  hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;
Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ về việc ban hành quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;
Căn cứ Quyết định số 1418/QĐ-UBND ngày 23/6/2010 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc thành lập Ban Quản lý Khu du lịch vùng Hồ Núi Cốc;
Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 7/1/2015 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương, cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Thái Nguyên;Căn cứ Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 6/1/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc giao biên chế công chức hành chính, biên chế sự nghiệp và hợp đồng năm 2017 cho các cơ quan hành chínhn đơn vị sự nghiệp trong tỉnh;
Ban Quản lý Khu du lịch vùng Hồ Núi Cốc xây dựng Kế hoạch xét tuyển viên chức vào làm việc tại đơn vị năm 2017, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU    
- Việc tuyển dụng viên chức đảm bảo tuyển chọn đ­ược viên chức theo đúng quy định của Nhà nước, đáp ứng tốt yêu cầu về lao động và theo Đề án vị trí việc làm của đơn vị.
- Tiến hành tuyển dụng viên chức được tiến hành công khai, minh bạch, công bằng và chính xác, đạt hiệu quả thiết thực.
II. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG: Xét tuyển.
III. PHẠM VI ÁP DỤNG, ĐỐI TƯỢNG XÉT TUYỂN
1. Phạm vi áp dụng: Xét tuyển viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý Khu du lịch vùng Hồ Núi Cốc.
2. Đối tượng xét tuyển: Theo Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ về việc ban hành quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;
IV. BIÊN CHẾ ĐƯỢC GIAO, BIÊN CHẾ HIỆN CÓ, BIÊN CHẾ CÒN THIẾU
1. Tổng biên chế được giao:               22 biên chế.
2. Biên chế hiện có:                           19 biên chế.
3. Biên chế còn thiếu:                        03 biên chế.
V. ĐIỀU KIỆN, SỐ LƯỢNG XÉT TUYỂN
1. Người đăng ký dự tuyển phải bảo đảm các điều kiện sau đây:
Người đăng ký dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí, chức danh dự tuyển; đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 22, Mục I, Chương III, Luật Viên chức và điều kiện của đơn vị dự tuyển, cụ thể như sau:
1.1. Điều kiện chung
- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
- Từ đủ 18 tuổi trở lên;
- Có đơn đăng ký dự tuyển;
- Có lý lịch rõ ràng;
- Có văn bằng tốt nghiệp phù hợp với ngạch, chức danh nghề nghiệp và  chuyên ngành đăng ký dự tuyển;
- Có các chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn của ngạch dự tuyển;
- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;
- Không thuộc những đối tượng sau: Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
1.2. Điều kiện cụ thể
Ngoài các điều kiện chung, thí sinh dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn của ngạch, cụ thể như sau:
- Tốt nghiệp đại học, đạt loại Khá trở lên.
- Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường (Có khả năng tiếp cận các dự án đầu tư nước ngoài và các công việc liên quan tới công tác quản lý môi trường trong khu du lịch)  
+ Trình độ ngoại ngữ: Bậc 2 (A2) theo khung năng lực được quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT về khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương trở lên;
+ Trình độ tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.
+ Ưu tiên nữ giới.
2. Số lượng cần tuyển đợt 1 năm 2017: 01 Viên chức sự nghiệp làm việc tại phòng Kế hoạch nghiệp vụ Du lịch. Mã số: V.05.02.07 (Chức danh kỹ sư hạng III).
Vị trí việc làm cần tuyển: Kỹ thuật môi trường, có khả năng thực hiện các công việc liên quan đến công tác quản lý môi trường và các dự án về môi trường trong khu du lịch.
VI. HỒ SƠ DỰ TUYỂN
Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức bao gồm:
1. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ;
2. Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;
4. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số13/2007/TT-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;
5. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.
VII. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC
1. Nội dung xét tuyển viên chức:
a.  Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển;
b. Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.
- Nội dung phỏng vấn
+ Nhận thức, hiểu biết chung của đối tượng dự tuyển;
+ Kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn liên quan đến vị trí cần tuyển dụng.
- Hình thức phỏng vấn, kiểm tra, sát hạch: Phỏng vấn trực tiếp.
2. Thời gian và các bước tiến hành:
Bước 1: Xây dựng Kế hoạch cụ thể về chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm 2017 và kế hoạch tổ chức thực hiện (tháng 6 năm 2017).
Bước 2: Ngày 26/6/2017 thông báo tuyển dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng (thời gian thông báo từ 26/6/2017 đến 21/7/2017).
Bước 3: Thành lập Hội đồng xét tuyển: Theo Điều 6 tại Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Thủ tướng Chính phủ.
Bước 4: Nhận hồ sơ thí sinh đăng ký dự xét tuyển:
* Địa điểm nhận hồ sơ: Tại Ban Quản lý Khu du lịch vùng Hồ Núi Cốc: xóm Tân Lập – xã Tân Thái – huyện Đại Từ - tỉnh Thái Nguyên.
Việc nhận hồ sơ được quy định như sau: Khi tiếp nhận hồ sơ, cán bộ nhận hồ sơ phải ghi phiếu biên nhận mục lục tài liệu có trong hồ sơ. Phiếu được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản; phiếu phải có chữ ký ghi rõ họ tên người nhận hồ sơ, người nộp hồ sơ.
* Thời gian nhận hồ sơ và lập danh sách trích ngang thí sinh đủ điều kiện xét tuyển:
+ Từ 8h00 ngày 26/6/2017 đến 15h00 ngày 21/7/2017 nhận hồ sơ dự tuyển (trong giờ hành chính). 15h00 ngày 21/7/2017 Hội đồng lập biên bản chốt việc nhận hồ sơ.
+ Ngày 25/7/2017 Hội đồng lập danh sách trích ngang thí sinh đủ điều kiện xét tuyển và niêm yết công khai tại trụ sở Ban Quản lý Khu du lịch vùng Hồ Núi Cốc.
Bước 5: Xét tuyển
+ Ngày 27/7/2017: Hội đồng tiến hành họp và phỏng vấn các thí sinh dự tuyển.
(8h00 ngày 27/7/2017 thí sinh có mặt tại Ban Quản lý Khu du lịch vùng Hồ Núi Cốc để tiến hành phỏng vấn).
+ Việc xét tuyển và phỏng vấn chỉ thực hiện đối với những hồ sơ nộp đúng quy định và đủ điều kiện xét tuyển.
* Cách tính điểm:
Người trúng tuyển viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý Khu du lịch vùng Hồ Núi Cốc phải đảm bảo các điều kiện sau đây:
2.1. Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.
2.2. Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.
2.3. Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2.
2.4. Điểm phỏng vấn hoặc thực hành được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 2.
2.5. Kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm phỏng vấn hoặc thực hành tính theo quy định tại mục 2.1, mục 2.2 và mục 2.4 Điểm này.
Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì kết quả xét tuyển là tổng số điểm được tính tại mục 2.3 và mục 2.4 Điểm này.
* Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức
- Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau đây:
+ Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn hoặc thực hành, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên;
+ Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
- Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm phỏng vấn hoặc điểm thực hành cao hơn là người trúng tuyển. Nếu điểm phỏng vấn hoặc điểm thực hành bằng nhau thì Hội đồng xét tuyển quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên sau:
+ Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;
+ Thương binh;
+ Người hưởng chính sách như thương binh;
+ Con liệt sĩ;
+ Con thương binh;
+ Con của người hưởng chính sách như thương binh;
+ Người dân tộc ít người;
+  Đội viên thanh niên xung phong;
+ Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;
+ Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;
+ Người dự tuyển là nữ.
- Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên nêu trên thì Hội đồng xét tuyển trực tiếp phỏng vấn và quyết định người trúng tuyển.
- Không thực hiện việc bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau. 
- Ngày 01/8/2017 Hội đồng tổng hợp kết quả xét tuyển.
- Ngày 02/8/2017 thông báo kết quả xét tuyển (niêm yết công khai tại trụ sở Ban Quản lý Khu du lịch vùng Hồ Núi Cốc).
- Trong thời gian từ ngày 02/8/2017 đến ngày 15/8/2017 người đăng ký dự tuyển có quyền gửi đơn đề nghị, phúc khảo kết quả xét tuyển. Sau thời gian trên mọi đề nghị đều không được xem xét giải quyết.
- Ngày 17/8/2017 Hội đồng tiến hành phúc khảo (nếu có).
- Ngày 21/8/2017 phê duyệt kết quả xét tuyển.
Bước 6: Thẩm định kết quả trúng tuyển tại Hội đồng xét tuyển:
- Từ ngày 22/8/2017 đến 23/8/2017: (Trong giờ hành chính) Hội đồng nhận bản chính của các văn bằng, chứng chỉ, giấy khai sinh, hồ sơ gốc và các Quyết định chứng minh hệ số lương hiện hưởng, sổ BHXH, Quyết định hợp đồng (nếu có) của người trúng tuyển để thẩm định kết quả.
Lưu ý: Hết ngày 23/8/2017 (16h00), người trúng tuyển không đến nộp các bản chính của văn bằng và hồ sơ gốc hoặc trong quá trình thẩm định hồ sơ nếu phát hiện có trường hợp không đủ điều kiện tuyển dụng thì Hội đồng xét tuyển công bố, thông báo bằng văn bản niêm yết tại nơi nộp hồ sơ cho người dự tuyển biết, đồng thời hủy bỏ kết quả trúng tuyển và tuyển dụng người có điểm kế tiếp với người trúng tuyển của cùng chức danh cần tuyển.
- Ngày 25/8/2017: Hội đồng thẩm định kết quả trúng tuyển, kiểm tra đối chiếu hồ sơ, hoàn thiện các loại báo cáo danh sách theo quy định.
- Hồ sơ để thẩm định (đối chiếu) gồm có:
+ Biên bản tổng hợp chung của kỳ xét tuyển;
+ Danh sách nhận hồ sơ;
+ Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển;
+ Bảng tổng hợp điểm của thí sinh đăng ký dự tuyển;
+ Hồ sơ gốc của thí sinh trúng tuyển (đối với các thí sinh đã có thời gian hợp đồng trong các cơ quan nhà nước và có thời gian đóng BHXH liên tục nay được xét vào làm việc đúng chuyên môn, vị trí trước đây đã đảm nhiệm thì cần photo sổ BHXH, Quyết định hợp đồng, bản nhận xét đánh giá của thí sinh nơi đã công tác):
1. Các văn bằng, chứng chỉ (bản gốc);
2. Giấy khám sức khỏe (tại thời điểm hiện tại);
3. Sơ yếu lý lịch (do xã, phường xác nhận, tại thời điểm hiện tại);
4. Bảng điểm học tập (bản chính);
5. Bản sao giấy khai sinh (bản chính);
- Địa điểm: Tại Trụ sở Ban Quản lý Khu du lịch vùng Hồ Núi Cốc.
Bước 7: Ngày 25/8/2017 báo cáo và gửi kết quả tuyển dụng viên chức về Sở Nội vụ thẩm định.
Bước 8: Ban hành quyết định tuyển dụng và hợp đồng làm việc sau khi có kết quả thẩm định của Sở Nội vụ.
VIII. HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN
1. Thành viên Hội đồng xét tuyển
a) Chủ tịch Hội đồng:

 - Ông Phạm Đức Toàn, Trưởng Ban Quản lý Khu du lịch vùng Hồ Núi Cốc;
b) Phó Chủ tịch Hội đồng kiêm thư ký:

- Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp;
c) Các Ủy viên khác:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ và Du lịch;

- Ông Hà Văn Tá, Phó Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Quản lý quy hoạch và Đầu tư;

- Ông Nguyễn Anh Tuấn, Kế toán đơn vị.
2. Nhiệm vụ của Hội đồng xét tuyển:

Hội đồng xét tuyển làm việc theo nguyên tắc tập thể, biểu quyết theo đa số và có các nhiệm vụ, quyền hạn:

- Thông báo công khai kế hoạch tuyển dụng, điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ của người dự tuyển trên các phương tiện thông tin đại chúng;

- Thành lập các Bộ phận giúp việc phục vụ xét tuyển;

- Tiếp nhận hồ sơ dự tuyển, tổ chức sơ tuyển, công bố danh sách những người đủ điều kiện và tiêu chuẩn dự tuyển;

- Tổ chức xét tuyển; tổng hợp, báo cáo kết quả xét tuyển lên cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức để xem xét, phê duyệt;

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo của người dự tuyển.

Hội đồng xét tuyển viên chức Ban Quản lý Khu du lịch vùng Hồ Núi Cốc được sử dụng con dấu của Ban Quản lý Khu du lịch vùng Hồ Núi Cốc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
IX. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Hội đồng xét tuyển của Ban Quản lý Khu du lịch vùng Hồ Núi Cốc  đ­ược thành lập theo quy định hiện hành của Nhà nư­ớc và tự giải thể sau khi hoàn thành kế hoạch tuyển dụng.

Ban Quản lý Khu du lịch vùng Hồ Núi Cốc thông báo Kế hoạch tuyển dụng trên tới các đối t­ượng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ và các điều kiện tuyển dụng theo ngạch viên chức đã quy định và hoàn thiện hồ sơ, gửi về Phòng Hành chính – tổng hợp Ban Quản lý Khu du lịch vùng Hồ Núi Cốc  theo Kế hoạch nêu trên./.

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ (báo cáo);

- Lưu: HCTH; VT.

TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

 

Phạm Đức Toàn

 

Số: 137/KH-BQL
Số: 137/KH-BQL
VIDEO
Hồ Núi Cốc
Huyền thoại Hồ Núi Cốc
Thái nguyên
liên kết website
 
Trang chủ  |  Tin tức sự kiện  |  Liên hệ  |  Hỗ trợ trực tuyến  |  Sơ đồ website |

Thiết kế 2011 - Bản quyền thuộc về Ban Quản lý khu du lịch vùng Hồ Núi Cốc
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin" khi phát hành lại thông tin từ Website này.
Mọi thông tin xin liên hệ Trang thông tin điện tử Ban Quản lý khu du lịch vùng Hồ Núi Cốc
Điện thoại: 02803.825868  Email...:Website: honuicoctourism.gov.vn